వర్గం

బలమైన ఆలోచనలు

వ్యర్థాలకు వ్యతిరేకంగా హెరాక్లిటస్ - వృధా చేయవద్దు

వ్యర్థాలకు వ్యతిరేకంగా హెరాక్లిటస్ - ప్లేటోను ated హించిన గ్రీకు తత్వవేత్త కూడా జీవనశైలిలో ప్రావీణ్యం కలవాడు. ఎఫెసుస్ తన తోటి పౌరులకు, తాగునీరు మరియు పిండి, వ్యర్థాలపై పోరాటం శాంతియుతంగా జీవించడానికి ఎలా కీలకమో ఆయన వివరించారు